Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3176 401a
Reposted fromshakeme shakeme viahermina hermina
zaciśnięci jeszcze w tym żegnaniu
otwieramy ukazujemy dłonie
oszpeceni
napoczęci przez miłość
— Roman Śliwonik, Dzień bez daty
Reposted fromblueinsane blueinsane viahermina hermina
7223 2ca6
Reposted froma-antimatter a-antimatter viahermina hermina

rozsypał mnie 
do naga 
a ubrał 
w swój zapach

teraz nie umiem
się z niego
rozebrać

— Charlotte Nieszyn Jasińska .
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viatutaj tutaj
4502 7793
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viatutaj tutaj
Cisza. Brak odpowiedzi. Kłopot polegał na tym, że cisza to też odpowiedź.
— Stephen King
Zanim zgaśnie Słońce,
Nim dogoni nas poranny wiatr
Układaj mnie bez końca
Od początku jeszcze raz
Reposted fromdreams-come-true dreams-come-true
9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viaincoherence incoherence
Stęskniłem się za tobą... A ty jak gdyby nigdy nic, jak gdyby mnie nie było 
— J.Borszewicz "Mroki"
a ja tobie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl